معرفی معاونت
عناوین وظایف و مسئولیتهای
معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب
دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای فاضلاب، مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله رسیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها
- تهیه و یا تائید طرحهای شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شامل بررسی محدوده، توزیع جمعیت سرانه تولید فاضلاب، طراحی شبکه آب و فاضلاب در حالات مختلف
- ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه و جزئیات اجرائی
- نظارت برتهیه اسنادمناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط
- تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه
- نظارت بر کارهای ارائه شده پیمانکاران ، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده ، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارشات آنها
- هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت¬گردش¬کاری مطلوب
- نظارت بر انجام محاسبات فنی طرحهای فاضلاب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع
- نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور
- تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی، نقشه برداری، اجراء و بهره برداری فاضلاب
- شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرحهای فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود
- تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها، طرحها و پروژه های فاضلاب
- کنترل، بررسی و تأئیدوضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده پیمانکاران، در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تائید آنها
- مکانیزه کردن سیستم کاری دفتر فنی و خدمات مهندسی در جهت تسریع در کارهای اجرایی و بهبود روشهای موجود و طبقه بندی نقشه ها با استفاده ازروش های نوین و نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تکثیر و نسخه برداری از نقشه ها و غیره
- تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات
عناوین وظایف و مسئولیتهای
دفتر بهره برداری و توسعه تأسیسات انتقال و تصفیه خانه فاضلاب
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- پیگیری تهیه‌ی دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
- ایجاد رویه‌ واحد و منطبق بر استاندارد در بکارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسیسات فاضلاب
- نظارت بر انجام مطالعات و اجرای طرح های مربوط به تاسیسات فاضلاب، نصب انشعابات، خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ، ساختمان اداری و انبارها
- بررسی علل خسارت و فرسودگی تأسیسات فاضلاب و یافتن راه‌حل‌های علمی و انجام اقدامات مقتضی به منظور جلوگیری از تکرار اشکالات و معایب فوق
- استفاده از کاتالوگها و مدارک فنی و همچنین نقشه های مربوط به تأسیسات فاضلاب و به روز نمودن آنها با بهره گیری از شرکتهای مشاور ذیصلاح
- پایش و نظارت مستمر بر طرح های در دست اجرا جهت پیاده سازی ملاحظات بهره برداری
- ارزیابی تاسیسات فاضلاب بر اساس استانداردها و شاخص های مربوطه
- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ی نگهداری و تعمیر در تأسیسات فاضلاب
- هماهنگی در اجرای صحیح و به موقع سرویس، نگهداری و تعمیرات تأسیسات فاضلاب برای به کارگیری در عملیات بهره‌برداری و شرایط اضطراری
- همکاری در اجرای اصول ایمنی و بهداشت کار در امور بهره برداری و نگهداری و تعمیرات
- بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و ارائه راهکارهای مناسب
- تحویل گیری تأسیسات فاضلاب اجرا شده بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
- بررسی گزارشات تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاههای پمپاژ فاضلاب وسرویس و نگهداری در زمینه کمیت وکیفیت فاضلاب ورودی و خروجی
- پیگیری تجهیز واحد حوادث و اتفاقات و نظارت بر فعالیت واحد و مکانیزه شدن سیستم به صورت نرم افزاری در جهت تجزیه و تحلیل حوادث اضطراری و رسیدگی به شکایات در خصوص رفع اتفاقات
- انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی تأسیسات و پیشنهاد ارتقاء به دفتر فاضلاب
- ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرای بهره برداری از نظر فنی و تخصصی، ماشین آلات، منابع انسانی و شرکت در کمیسیونهای مربوطه
- بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی
- حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرائی متداول
- نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای عملیات در سطح واحدهای تابعه
- نظارت بر ایجاد و توسعه تصفیه خانه های فاضلاب و تاسیسات جانبی، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه ها
- نظارت بر بهره برداری فرآیند تصفیه‌خانه فاضلاب در رعایت استانداردها و ارایه‌ی رهنمود جهت بهبود و عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب
- نظارت بر تهیه شناسنامه تصفیه خانه های فاضلاب
- کنترل و نظارت بر صحت کار برد مصالح و تجهیزات و اطمینان از کیفیت مطلوب مواد و مصالح در اجرای بهره برداری
عناوین وظایف و مسئولیتهای
دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- همکاری و مشارکت در انجام مطالعات تأسیسات فاضلاب با تعیین اولویت های بهره برداری
- انجام مطالعات برای شناسایی نشتاب و آب های نفوذی (Infilteration & Inflow)
- ایجاد، کنترل، استمرار و بازنگری در روش‌های عملیاتی برای هماهنگی در عملیات بهره‌برداری
- همکاری در مطالعات مربوط به ارتقاء روشهای طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه جمع آوری و انتقال
- بررسی و کنترل مداوم در خصوص رعایت استانداردهای بهره‌برداری، عملیات پرسنلی، دستگاهها، ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات
- برنامه‌ریزی برای نوسازی شبکه‌های فرسوده، اصلاح انشعابات ریزشی، همسطح‌سازی دریچه‌های آدم‌رو و و نوسازی و بازسازی آدم‌روها
- برنامه‌ریزی و پیگیری برای انجام عملیات ویدیومتری و تهیه‌ی نقشه‌های وضعیت خرابی شبکه فاضلاب بر اساس ضوابط ملی
- همکاری جهت پیگیری برنامه های اصلاحی در بخش جمع آوری فاضلاب و آماده سازی مجموعه تأسیسات تحت بهره برداری جهت رفع شرایط اضطراری
- پیش‌بینی و پی‌گیری برای تهیه‌ی تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در بهره‌برداری شبکه و تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب
- پیگیری برنامه های درجهت ارتقاء بهره برداری باطرح هایی همچون واگذاری و برون سپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری و تعمیرات به بخش خصوصی
- همکاری در تهیه‌ی نقشه‌های دیجیتال و GIS شبکه
- اجرای طرحها و پروژه های توسعه خطوط و تأسیسات فاضلاب و نظارت بر اصلاح و بازسازی با بازدیدهای دوره ای
- انجام اصلاحات و تغییرات جزئی و کلی در تجهیزات و ماشین‌آلات و دستگاهها به منظور افزایش راندمان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و افزایش ایمنی و ارتقاء فرآیند
- بررسی عملیات و گزارش مربوطه به بهره‌برداری از شبکه (شامل: بازرسی‌ها، شست و شو، حوادث و اتفاقات و...) و تجزیه و تحلیل آن‌ها
- انجام بازدیدهای دروه ای از شبکه های جمع آوری فاضلاب
- اعمال کنترل و ریشه یابی علل خسارت و فرسودگی شبکه های جمع آوری فاضلاب و یافتن راه حلهای علمی جهت کاهش خسارت و به حداقل رساندن تعداد خرابی ها
- نظارت بر عملکرد سامانه های استقرار یافته و به روز رسانی اطلاعات نگهداری تأسیسات
- نظارت بر عملیات نگهداری و نوسازی شبکه شامل حذف ریشه ها اصلاح انشعاب تهاجمی دو پهن شدگی کنترل نشتاب و آب های نفوذی و سایر عملیات بهسازی شبکه
- نظارت بر روند جمع آوری و انتقال فاضلاب و رسیدگی به شکایات مشترکین
- نظارت بر عملیات شستشو و لایروبی شبکه های جمع آوری فاضلاب
- نظارت بر رعایت ضوابط نصب انشعابات فاضلاب و حصول اطمینان از کیفیت لوازم انشعاب و کنترل و تأیید صورت وضعیت نصب انشعاب فاضلاب
- بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح، تجهیزات ماشین آلات لوازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات و تنگناها
عناوین وظایف و مسئولیتهای
دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب
اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:
- مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات فاضلاب
- بررسی و نظارت بر طرح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی
- انجام مطالعات جهت استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات فاضلاب
- مطالعه در زمینه ممیزی انرژی در کل مراکز مصرف انرژی و شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تاسیسات جدید
- مطالعه و ارائه راهکار در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی در فرایندهای مختلف فاضلاب و پیش بینی ساز و کارهای مناسب و برنامه ریزی و نظارت بر بهبود راندمان انرژی تاسیسات فاضلاب
- بررسی و تصویب طرح های مهندسین مشاور و پیمانکاران به لحاظ مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل و SCADA و نظارت بر اجرای طرح ها
- ایجاد راهکارهای تامین منابع مالی و تدوین بودجه سالیانه مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل و جذب مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و نظارت در اجرای آن
- برنامه ریزی برای پایداری برق تاسیسات شامل تامین برق و تولید انرژی از طریق انرژی های پاک و تجدیدپذیر و نیروگاههای پراکنده DG، پشتیبانی فنی و نظارت برخرید انشعابات برق، تامین، انتقال و توزیع برق در شبکه برق اختصاصی تاسیسات فاضلاب
- بررسی، اولویت بندی و برنامه ریزی جهت تامین برق اضطراری تاسیسات فاضلاب
- تدوین، پیگیری، تصویب و نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی و مقررات، سیاستها و خط مشی های لازم برای بهینه سازی تامین و مصرف انرژی در امور و ادارات تحت پوشش
- اجرای قوانین ملی، دستورالعمل و استانداردهای بهره‌برداری تجهیزات انرژی بر و استانداردهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و استانداردهای سیستم جامع بهره برداری به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سیستم های کنترل انرژی SCADA،GIS،BMS (سیستم مدیریت هوشمند ساختمان) سیستم عملیات نت (نگهداری و تعمیرات) و سیستم کنترل کیفی فاضلاب با یکدیگر
- اجرای دستور العمل ها و استانداردهای احداث، توسعه، بهره برداری و نگهداری و ظرفیت سازی و نظارت بر اجرای طرح ها در استفاده از انواع انرژی های تجدید پذیر زیست توده (بیوگاز)، هیدروپاور (برق آبی) کوچک، بادی، خورشیدی، زمین گرمایی در تاسیسات فاضلاب
- تهیه تراز انرژی شامل نوع و میزان عرضه و تقاضای انرژی و تامین برق اضطراری و پایداری برق تاسیسات فاضلاب و برآورد هزینه های اجرای طرح های جدید و ظرفیت صرفه جویی انرژی
- اقدامات لازم در جهت استقرار و اجرای استاندارد مدیریت مصرف انرژی ISO500001 در تاسیسات فاضلاب
- تهیه و اجرای دستورالعمل های خرید، بهره برداری، حفاظت و نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برق اضطراری و نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر تاسیسات فاضلاب
- اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه انرژی و سیستم های کنترل
- انجام، نظارت و تائید فنی کیفی و کمی بر خرید تجهیزات انرژی بر و برقی و ابزار دقیق، دیزل ژنراتورها و تجهیزات تولید و انتقال انرژی مورد استفاده در تاسیسات فاضلاب
- بررسی و تائید صلاحیت شرکت‌های پیمانکار و بهره‌برداری تاسیسات فاضلاب شرکت کننده در مناقصات یا مزایدات در بخش مدیریت انرژی و سامانه های کنترل
- بررسی حوادث برق تاسیسات فاضلاب و تهیه گزارش فنی بمنظور جلوگیری از تکرار
- تشکیل کمیته سیاستگذاری انرژی، تیم های کارشناسی انرژی و هدایت و همکاری با ایشان
- برگزاری سمینارهای تخصصی و آموزش در بخش انرژی و سیستم های کنترل
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/25
تعداد بازدید:
24054
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal