مديران ستادي

معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دفتر توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک

دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی :ایرج ملک زاده
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم کامپیوتر

پست الکترونیک

malakzadeh (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :تیمور داداشی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس امور تربیتی -مدیریت آموزشی

پست الکترونیک

dadashi (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

مدیر امور کارکنان و رفاه

نام و نام خانوادگی :حسنعلی شفاعی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :

 
 

پست الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :مهدی آقاجانی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیک

(at) abfa-mazandaran.iraghajani

 

معاونت بهره برداری و توسعه آب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

نام و نام خانوادگی : عباس الیاسی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس عمران 

پست الکترونیک

elyasi (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :علی امیدیان
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس مکانیک

پست الکترونیک

omidiyan (at) abfa-mazandaran.ir

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

نام و نام خانوادگی :میثم صلواتی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت 

پست الکترونیک

salavati (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی دیان
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

پست الکترونیک

dayan (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

نام و نام خانوادگی : حسین وریجی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران

پست الکترونیک

variji (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :ابراهیم اسماعیلی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس عمران
 

پست الکترونیک

esmaeili(at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر مطالعات و بررسی فنی فاضلاب

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضلاب

نام و نام خانوادگی :سعید خلیلی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

پست الکترونیک

khalili (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی : عباس اکبرنژاد
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس برق شبکه های انتقال

پست الکترونیک

akbarnezhad (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت مالی و پشتیبانی

مدیر امور مالی

مدیر امور بازرگانی

نام و نام خانوادگی : محمد قوی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست الکترونیک

ghavi (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی : امیدشایان
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک:shayan (at) abfa-mazandaran.ir


مدیر امور پشتیبانی

مدیر امور انبارها

نام و نام خانوادگی :مجید دوستدار
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک

dostdar(at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی : علی تقوی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :لیسانس حسابداری

پست الکترونیک

tagavi (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

دفتر سرمایه گذاری ، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

نام و نام خانوادگی :احمد رنجبر
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس صنایع

پست الکترونیک

ranjbar (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :سید مصطفی عقیلی
سمت :مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :دکترا مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

پست الکترونیک

aghili (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

مدیر دفتر توسعه پایدار ، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی :عباس فاضل زاده
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیک

fazelzadeh (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :سید محسن جمالی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی مکانیک 

پست الکترونیک

jamali (at) abfa-mazandaran.ir

 

معاونت مشترکین و درآمد

مدیر دفتر خدمات مشترکین

مدیر دفتر نظارت بردرآمد و وصول مطالبات و جانشین معاون مشترکین

نام و نام خانوادگی :مهدی سعدالهی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیک

sadolahi (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :یحیی بخشش
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس حسابداری

پست الکترونیک

bakhshesh (at) abfa-mazandaran.ir

 
 

مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

   

نام و نام خانوادگی : عیسی یزدانی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

پست الکترونیک

yazdani (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیران مستقل

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

نام و نام خانوادگی :دانیال رسولی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت  اجرایی

پست الکترونیک

rasoli (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :محمد باکویی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

پست الکترونیک

bakoye (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر حقوقی و قراردادها

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

نام و نام خانوادگی :محسن دادددی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی

پست الکترونیک

davoodi (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :بهمن آذرمنش
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : لیسانس معارف اسلامی

پست الکترونیک

azarmanesh (at) abfa-mazandaran.ir

 

مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی

مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان

نام و نام خانوادگی :محمد کاظم دلاورنیا
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت مالی

پست الکترونیک

delavarniya (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :اسماعیل قربانی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس صنایع مدیریت 

پست الکترونیک

(at) abfa-mazandaran.irghorbani

 

مدیر دفتر مجری طرحهای مهم

مدیر دفتر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب

نام و نام خانوادگی :مهدی رحیمیان
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی :
 فوق لیسانس مهندسی مکانیک

پست الکترونیک

rahimiyan (at) abfa-mazandaran.ir

 

نام و نام خانوادگی :علی معزی
سمت :
مدیر دفتر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

پست الکترونیک

moezi (at) abfa-mazandaran.ir

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/16
تعداد بازدید:
4700
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:38
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal