طرحهای مطالعاتی آب و فاضلاب

عنوان پروژه

نام شهر

نام مشاور

درصد پیشرفت ووضعیت پروژه

خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول فاضلاب بابلسر و مستندات ماده 23 افزایش احجام

بابلسر

ری آب

درحال انجام

خدمات مطالعات توجیه فنی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح فاضلاب کیاکلا

کیاکلا

پویشکار آب گستر

درحال انجام

خدمات مرحله دوم فاضلاب فریدونکنار

فریدونکنار

مهرآب تدبیر طبرستان

درحال انجام

خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول فاضلاب نوشهر و چالوس و مستندات ماده 23 افزایش احجام

نوشهر و چالوس

تهران سحاب

درحال انجام

خدمات بازنگری مطالعات مرحله اول فاضلاب امیرکلا و مستندات ماده 23 افزایش احجام بابل

امیرکلا

پارس آب تدبیر

درحال انجام

خدمات مطالعات توجیه فنی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح فاضلاب آلاشت

آلاشت

نیروفاب

درحال انجام

خدمات مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح فاضلاب

نکا و بهشهر

مهرآب تدبیر طبرستان

خاتمه یافته

انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات پایه تصفیه خانه فاضلاب شهر آمل و تهیه اسناد مناقصه مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر آملepc بین المللی/ و تهیه اسناد مناقصه بخش هایی ازشبکه جمع آوری فاضلاب شهر قایم شهر pc داخلی

آمل ، قائمشهر

پارس آب تدبیر

درحال انجام

بازنگری طرح پایه و تهیه اسناد مناقصه پکیچ تصفیه خانه فاضلاب جهت بهره برداری از تسهیلات بانک توسعه اسلامی

 تنکابن

طوس آب

درحال انجام

بازنگری هیدرولیکی مطالعات مرحله اول شبکه تصفیه خانه وتهیه گزارشهای ماده 23 ...

 فریدونکنار

مهرآب تدبیر طبرستان

درحال انجام

خدمات مشاوره تهیه وتدوین اسناد مناقصه بهره برداری بلند مدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ

ساری ، جویبار

پاژ آب تدبیر

درحال انجام

انجام مطالعات و عملیات اجرایی تثبیت بستر سازه تصفیه خانه

بابل

تحقیقات مکانیک خاک دژان

درحال انجام

خدمات مشاوره مدیریتی تهسیلات بانک توسعه اسلامی

تنکابن، آمل ، قائمشهر رامسر، محمودآباد

تخصیص پارس

درحال انجام

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی فاضلاب

 گلوگاه

مهرآب تدبیر طبرستان

خاتمه یافته

مطالعات طرح شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر شهید عباسپور نکا،نیرنگ نوشهر و مهر دشت بابل،پکیج های تصفیه فاضلاب مسکن مهر گنج یاب نور،مهردشت بابل مازندران،نیرنگ نوشهر، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب مسکن مهر میارکلای ساری

شهرهای استان

موج آب

درحال انجام

تهیه اسناد مناقصه تکمیل خط اول جریان و اجرای خط جریان دوم تصفیه خانه فاضلاب

بابل

ری آب

درحال انجام

تهیه گزارشات اخذ مجوز ماده 23 افزایش حجم عملیات فاضلاب

ساری

مهرآب تدبیر طبرستان

خاتمه یافته

انجام مطالعات و تهیه اسناد مناقصه بهبود عملکرد مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب

نوشهر و چالوس

تهران سحاب

درحال انجام

بازنگری مطالعات مرحله اول طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب

فریدونکنار

 پژوهاب

درحال انجام

انجام طراحی شبکه فاضلاب مناطق توسعه یافته

نوشهر و چالوس

تهران سحاب

درحال انجام

انجام مطالعات طرح تاسیسات فاضلاب ایزدشهر و بخش توسعه یافته نور

ایزدشهر ، نور

آبران

درحال انجام

انجام خدمات مهندسی مطالعات بازنگری هیدرولیکی مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب محدوده 600 هکتاری مناطق توسعه یافته

ساری

مهرآب تدبیر طبرستان

درحال انجام

مطالعات توجیهی پدافند غیر عامل طرح های فاضلاب

نکا، بهشهر، گلوگاه

بهساز روش

درحال انجام

مطالعات مرحله دوم مناطق توسعه یافته فاضلاب

بابل

خزر آب

درحال انجام

مطالعات ارزیابی مقدماتی و شناخت جهت دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی طرح فاضلاب

آمل ، قائمشهر

پارس آب تدبیر

درحال انجام

مطالعات ارزیابی مقدماتی و شناخت طرح فاضلاب
جهت دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

محمودآباد

آبران

درحال انجام

مطالعات ارزیابی مقدماتی و شناخت طرح فاضلاب
جهت دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی

تنکابن

طوس آب

درحال انجام

خدمات مشاوره و پیگیری اخذ تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای تامین مالی 5 شهر

آمل،قائمشهر،محمود آباد،تنکابن،رامسر

تخصیص پارس

درحال انجام

انجام مطالعات و تهیه اسناد مناقصه اجرای بخشهایی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب

ساری ، بابل

ری آب

درحال انجام

مطالعات توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب

رستم کلا،گرجی محله

فن آوران آب سازه ایرانیان

درحال انجام

خدمات مهندسی مطالعات ارتقا ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب

بابل

پارس آب تدبیر

درحال انجام

انجام مطالعات ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب

نوشهر و چالوس

تهران سحاب

درحال انجام

خدمات مهندسی مطالعات ارتقا کمی و کیفی تصفیه خانه قاضلاب

بابلسر

ری آب

درحال انجام

مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب

سرخرود ،
بهنمیر

ری آب

درحال انجام

مطالعات توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی و ارزیابی اجمالی فاضلاب

سورک

پویشکار آب گستر

درحال انجام

انجام خدمات مهندسی مرحله دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب کلیه مناطق توسعه یافته غرب شازده رود

بابلسر

ری آب

درحال انجام

مطالعات مراحل اول و دوم طرح فاضلاب

پل سفید ، زیراب ، شیرگاه

ساز آب اندیش

درحال انجام

مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب

سلمانشهر،عباس آباد ، نشتارود ، کلارآباد

پارس آب تدبیر

درحال انجام

مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب

نکا ،گلوگاه

ساز آب اندیش

درحال انجام

مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی

شیرگاه، بهنمیر،
سرخرود

تهران سازان فرابین

درحال انجام

خدمات مهندسی مطالعات مراحل اول و دوم طرح جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه شهرکهای مهر گندیاب

نور ، سرخرود

پویشکار آب گستر

 

انجام مطالعات توجیهی فنی ، اجتماعی
 ،اقتصادی و زیست محیطی فاضلاب

سلمانشهر،عباس آباد ، نشتارود ، کلارآباد

جامع کار سپاهان

 

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح فاضلاب

محمودآباد

پارس آب تدبیر

 

بازنگری مطالعات طرح فاضلاب

فریدونکنار

پژوهاب

 

انجام خدمات مطالعات مراحل اول ودوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب

رامسر،کتالم ، ساداتشهر

مهاب قدس

 

بازنگری مطالعات توجیه فنی ،....و زیست محیطی طرح فاضلاب

رامسر،کتالم
فریدونکنار ، نور ،رویان

پارس آب تدبیر

 

مطالعات طرح فاضلاب

بهشهر

ساز آب اندیش

 

بازنگری مطالعات طرح فاضلاب

نور ، رویان

آبران

 

مطالعات مرحله اول ودوم فاضلاب

کلاردشت

جامع کار سپاهان

 

مطالعات مراحل اول ودوم آب وفاضلاب شهرک مسکونی مهر(امام)

بهشهر

توران زمین

 

مطالعات مراحل اول ودوم طرح فاضلاب مسکن مهر

نکا

توران زمین

 

مطالعات مراحل اول ودوم طرح فاضلاب مسکن مهر

ساری

توران زمین

 

مطالعات ارتقاءظرفیت وتغییر در سیستم
مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب

نوشهر و چالوس

تهران سحاب

 

 بازنگری خط اول جریان وتهیه اسناد مناقصه خط دوم جریان مدول اول تصفیه خانه فاضلاب

بابل

مهاب قدس

 

تهیه اسناد مناقصه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب

ساری

مهاب قدس

 

مطالعات بازنگری مرحله دوم فاضلاب

بابلسر

ری آب

 

مطالعات مرحله دوم بازسازی تصفیه خانه وشبکه فاضلاب مناطق توسعه یافته

فریدونکنار

پژوهاب

 

مطالعات فنی،اقتصادی ،اجتماعی زیست محیطی فاضلاب

کلاردشت

تهران سازان فرابین

 

بازنگری مطالعات مرحله طرح شبکه جمع آوری وتصفیه فاضلاب

محمودآباد

آبران 

 

خدمات مهندسی ومطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح فاضلاب

آمل

پارس آب تدبیر

 

خدمات مهندسی ومطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح فاضلاب

تنکابن

پارس آب تدبیر

 

خدمات مهندسی ومطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح فاضلاب

قائم شهر

پارس آب تدبیر

 

مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب

قائم شهر

پارس آب تدبیر

 

 

 

تخصیص پارس

 

مطالعات فاضلاب

آمل

پارس آب تدبیر

 

خدمات بازنگری طرح آب وفاضلاب

 

پارس آب تدبیر

 

خدمات مهندسی و بازنگری طرح فاضلاب

 

پارس آب تدبیر

 

مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب

فریدونکنار

پژوهاب

 

مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب

تنکابن

طوس آب

 

مطالعات مرحله اول طرح فاضلاب شهر آلاشت

آلاشت

فن آوران آب سازه ایرانیان

در حال انجام

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/07
تعداد بازدید:
28091
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:7
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمامی حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب استان مازندران محفوظ می باشد
+ -
Powered by DorsaPortal