کد ملیتلفن همراهنوع خدمت :1-نحوه اطلاع رسانی در باره مراحل انجام خدمت2-نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت3-انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی4-نحوه رفتار وراهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه5-امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت6به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما7-راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها8دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد9-تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت10-تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"11-میزان مراجعه به قسمت ها وبخش های مختلف برای دریافت خدمت12-نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت13-دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه14ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و…) به بخشهای مختلف15-احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت16-احساس رضایت از خدمات دریافت شدهثبت نظرات و پیشنهادات :