صفحه_اصلینقشه_سایتتماس_با_ماوروداعضاRSSEnglish
 
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر
height=29px
گزارش دستاوردهاي شركت
height=29px

گزارش دستاوردهای شرکت در سال 95:


الف – بخش آب

احداث و توسعه شبکه         96777   متر

اصلاح و بازسازی شبکه       32835   متر

احداث خطوط انتقال و آبرسانی          11750   متر

حفر چاه  3  حلقه

تجهیز چاه 6 حلقه

استاندارد سازی انشعاب     1473     فقره

ساخت مخزن        10,000  مترمکعب

انشعاب جدید واگذار شده 10817 فقره معادل 19160 فقره آحاد

ب- بخش فاضلاب

احداث و توسعه شبکه  جمع آوری      22811   متر

لوله گذاری خط پساب         1900     متر

نصب سیفون         3252     فقره

اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری با پیشرفت: سازه ایی 41.64 درصد ، تجهیزات   5.28 درصد  مجموعا 46.92 درصد 

 

 

عملکرد در حوزه بهره برداری و سایر فعالیتهای مهم شرکت

ü        بازسازی 122 عدد حوضچه شیرآلات در شبکه توزیع 

ü        نشت یابی  25 کیلومتر

ü        تست خوشه ای 1675 دستگاه کنتورها

ü        اصلاح و بازسازی شبکه توزیع (فرسودگی و قدمت)          3.4 کیلومتر

ü        پیش بینی تعداد انشعاب غیر مجاز      208 رشته

ü        نصب 20 دستگاه کنتور برروی انشعابات فضای سبز شهرداری

ü        اجرای 5 دستگاه سیستم قرائت از راه دور کنتور مشترکین

ü        ساخت 61 عدد حوضچه شیرآلات در شبکه توزیع            

ü        تعویض 11 عدد شیرآلات فرسوده در شبکه توزیع             

ü        خرید و نصب فشار سنج لاگردار برای    36 شهر

ü        ساخت 5 عدد حوضچه برای کنتورهای ورودی به شبکه توزیع آب     

ü        بازرسی دیداری(چشمی) جهت شناسایی نشت مرئی شیرآلات     3785 کیلومتر

ü        استاندارد سازی و تعویض  347          انشعابات فرسوده

ü        کالیبراسیون 72     دستگاه کنتورهای ورودی به شبکه توزیع

ü        تعویض 7466 دستگاه کنتورهای خراب مشترکین   

ü        کالیبراسیون 26 دستگاه فشارسنج های ثبات   

ü        شناسایی و مرئی سازی 122 عدد شیرآلات شبکه توزیع

ü        جدا سازی سامانه آبیاری فضای سبز شهرداری از آب شرب در 4 رشته

ü        تهیه و بروز رسانی نقشه تراکم مشترکین         1 شهر

ü        تهیه نقشه تراکم حوادث      1 شهر

ü        کارگاه و کلاس آموزشی کاهش ufw   30 نفر ساعت

ü        مکانیزاسیون واحد تعمیرات وامداد (خرید و نصب نرم افزار) در 10 شهر

ü        تجهیزواحدتعمیرات و امداد(سایراقلام) در 15 شهر

ü        نشت یابی 1 مخزن

ü        کالیبراسیون 110 دستگاه کنتورهای منابع تامین 

ü        نصب 23 دستگاه کنتور در ورودیهای شبکه توزیع ( خروجی مخازن)   

ü        خرید 8 دستگاه کنتور ورودی های شبکه توزیع (منابع تامین مستقیم به شبکه)           

ü        خرید 9 دستگاه کنتور ورودی های شبکه توزیع (خروجی مخازن)      

ü        نصب 8 دستگاه کنتور در ورودیهای شبکه توزیع ( و منابع تامین مستقیم به شبکه)   

ü        تعمیر 58 دستگاه کنتورهای ورودی به شبکه توزیع          

ü        خرید 12 دستگاه کنتور منابع تامین آب(بجز منابع تامین مستقیم به شبکه توزیع)          

ü        نصب 15 دستگاه کنتور منابع تامین آب(بجز منابع تامین مستقیم به شبکه توزیع)          

ü        تعمیر 40 دستگاه کنتورهای منابع تامین           

ü        تبدیل انشعابات غیر مجاز در 360 رشته

ü        نشت یابی در انشعاب         937       (رشته)

ü        نشت یابی شبکه توزیع        270       نقطه

ü        رفع نشت در انشعاب          937 رشته 

ü        نشت یابی شبکه توزیع به میزان 82     لیتر بر ثانیه

ü        رفع نشت شبکه توزیع   در    276 نقطه به میزان 82 لیتر بر ثانیه

ü        ویدئو متری 13 حلقه چاه      با هزینه به میزان    134       میلیون ریال

ü        بهسازی 58 حلقه منابع تامین (چاه،چشمه)      با هزینه به میزان   2,071    میلیون ریال

ü        بازسازی، تعویض و نوسازی تجهیزات و ابنبه 55 حلقه منابع تامین با هزینه به میزان 6,015           میلیون ریال

ü        تعمیرات تجهیزات 70 مورد منابع تامین با هزینه به میزان 1,780 میلیون ریال

ü        نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده 6,468 مورد منابع تامین         با هزینه به میزان   756 میلیون ریال

ü        نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده 45 مورد خطوط انتقال            با هزینه به میزان    95 میلیون ریال

ü        بهره برداری و اپراتوری 13 مورد مخازن با هزینه به میزان 4,195 میلیون ریال

ü        طراحی و استقرار بوستر 1 مورد دیزل پمپ در آلاشت با هزینه به میزان          500 میلیون ریال

ü        1 مورد پروژه برداشت از آب سد           با هزینه به میزان   1,000    میلیون ریال

ü        نصب 1045 کیلو وار خازن با هزینه       660       میلیون ریال

ü        نصب 19 دستگاه VSD (درایو دور متغییر)           با هزینه  6,000    میلیون ریال

ü        نصب40 دستگاه  soft-start-stop (راه انداز نرم) با هزینه   4,000    میلیون ریال

ü        استاندارد سازی 30 دستگاه تابلو های برق (راه انداز و غیره )        با هزینه  1,000    میلیون ریال

ü        ممیزی و بهسازی و راه اندازی 30 فقره سیستم ارت        با هزینه  330 میلیون ریال

ü        حق الامتیاز افزایش دیماند    50 فقره  با هزینه   10 میلیون ریال

ü        خرید و نصب 17 دستگاه سیستم های خودکار کنترل انرژی            با هزینه  110       میلیون ریال

ü        تعمیر یا تعویض 2.5 کیلومتر کابل برق با هزینه     1,100    میلیون ریال

ü        تعمیر و تعویض 4 دستگاه ترانس         با هزینه  350       میلیون ریال

ü        سرویس 4 دستگاه دیزل ژنراتور با هزینه            260       میلیون ریال

ü        حذف 1 مورد اتاقک چاهها                                       

ü        استفاده از 1 مورد  هیدرو توربین ها    

ü        برونسپاری 9 پروژه شبکه و تصفیه خانه           

ü        ترمیم 250 متر شبکه فاضلاب فعال    

ü        بازچرخانی پساب فاضلاب خاکستری 1 پکیج     

ü    خرید 109 دستگاه تجهیزات آزمایشگاهی          با هزینه 4,538    میلیون ریال و 10    سری مواد ولوازم مصرفی     با هزینه   2,197            میلیون ریال

ü        استانداردسازی 2 باب محیط آزمایشگاه            با هزینه 220       میلیون ریال

ü        کالیبراسیون 94 دستگاه تجهیزات        با هزینه   103       میلیون ریال

ü        تعمیرات 60 دستگاه تجهیزات آزمایشگاهی        با هزینه 490       میلیون ریال

ü        نمونه برداری وانجام آزمون کیفی         951به تعداد  نمونه

ü        نصب 35 دستگاه سامانه سنجش لحظه ای      با هزینه   4070     میلیون ریال

ü        شستشوی 175باب مخازن آب شرب با هزینه  2102       میلیون ریال

ü        ترسیم 54 سری    نقشه های کیفی                         

ü        ساخت یابهسازی 4 باب سامانه گندزدایی با هزینه        470       میلیون ریال

ü        جایگزینی 1 باب سامانه گندزدایی گازی           با هزینه   100       میلیون ریال

ü        تعمیر ونگهداری 43 دستگاه سامانه گندزدایی با هزینه  433          میلیون ریال

ü        تنظیم برنامه ششم توسعه و ارسال به شرکت مهندسی و مجمع نمایندگان استان و دستگاههای مجری در سطح استان

ü    خرید ردیاب AVL GPS برای تعداد 42 دستگاه خودروی اتفاقات و اداری شرکت و برنامه ریزی برای تجهیز کلیه خودروهای باقیمانده به تعداد 100 خودرو که استعلام ها باز و در مرحله خرید است.

ü    بازسازی  ساختمان منبع آب بلوار ارتش ساری و اقدام در جهت خرید تجهیزات ، کامپیوتر و ... برای استقرار سامانه 122 و ارتباطات مردمی که در حال بازسازی و تجهیز می باشد.ارسال فاکتور و قرارداد شرکت هم آوایی برای نرم افزار و دستور مدیریت و پیگیری خرید تجهیزات

ü    اجرای خطوط ارتباطیHIWEB  با سرویس PWWWAN در شهرهای: تنکابن،  عباس آباد ، آمل ، بهشهر ، نوشهر ،  چالوس ، محمدآباد ، بابل ، قائمشهر ، جویبار ، بابلسر ، نکا ، گلوگاه ، سوادکوه ، فریدونکنار و میاندرود  و خط مادر ساری و اقدام برای سایر شهرهای استان (کلاردشت و سیمرغ ) و معرفی شماره تلفنهای لازم

ü    تجمیع سرور  سیستم جامع امور مشترکین در کلیه امور از جمله  شهرهای بهشهر ، جویبار ، فریدونکنار ، زیرآب ، شیرگاه ، تنکابن ، عباس آباد ، آمل وبابل و نوشهر و چالوس و ... اقدام برای سایر شهرها

ü    اجرای خط فیبر نوری از مخابرات ساری به ساختمان شماره یک (در مرحله نهایی) که برای انتقال انواع خطوط ارتباطی به شرکت مخابرات استان اعلام شده است و بعنوان پورت مادر در مرحله راه اندازی و در حال نصب سرویسهای بیرون آن  است

ü    اجرای آزمایشی و پایلوت قرائت هوشمند ( از راه دور) سامانه Android در شهرهای سورک و خلیل شهر و برنامه ریزی برای شهرهای عباس آباد ، سرخرود ، نوشهر ،  ساری ، هچرود ، پول ، کجور ، چالوس ، کلارآباد ، سلمانشهر ، آمل و قائمشهر که بارکد QR و تعداد 22 نرم افزار نسخه اندروید در مرحله خریداری است.

ü        تأمین تجهیزات سخت افزاری و تجمیع سرور مشترکین و اقدام برای خرید سرور مادر که در مرحله خرید است.

ü        توسعه خدمات 22 گانه بر روی پورتال با همکاری دفاتر پیشخوان و برنامه ریزی برای اجرایی شدن در شهرهای تنکابن ، رامسر و عباس آباد.

ü        نصب و راه اندازی نرم افزار تکسا در حوزه معاونت بهره برداری

تعداد بازدید : 10915
تاریخ: 1396/04/26
بازگشت

height=6px
height=6px
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 21 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1008 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1441849 تعداد کاربران بر خط 2 تعداد کاربران لاگین بر خط 7
/
1396/09/01 :تاریخ آخرین بروزرسانی
Copyright © 2011. abfa-mazandaran.ir. All rights reservedاقتصاد مقاومتی تولید و اشتغالاستفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد
Powered by DorsaPortal